Köpvillkor

Allmänt

För dig som är privatperson gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt), samt Konsumentköplagen som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller trots att du har avtalat om något annat. För företag inklusive enskilda näringsidkare gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du som är privatperson registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans dvs. förälders tillstånd för att lägga en beställning. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskordrar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Säker betalning med Klarna: http://www.sweetbaby.se/page/hur-handlar

Mervärdeskatt

Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms.

Leveransbetingelser

Frakt: Fri frakt inom sverige!

Leveranstid:Barnvagnar levereras inom 4-10 arbetsdagar och sängar inom 4-10 arbetsdagar (vår ambition är att leverera lagerförda varor så fort som det är möjligt,om produkten är slut på lagret så tar det några dagar till.Din leverans kan komma i mer än en kolli så det bra att dubbel kolla vid hämtning eller utkörning. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under "Avbeställning"). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. Leveranssätt: När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt, som du valt. Vanligtvis skickas en vara med posten men det kan hända att vi använder oss av annan speditör som DHL & SCHENKER. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Vi Levererar till de flesta länder i EU,för pris till utanför Sverige kontakta oss innan beställning.Leveranstid för Syskonbarnvagn och City star är ca 20-30 arbetsdagar även om det står finns lager,våra produkter kan komma att skickas från vårt EU lager.Frakt tillkommer även på order under 2295kr. Hemleverans kan inte garanteras då transportbolaget kör inte ut i vissa städer därför kan man kan få pengar tillbaka för hemleverans om man inte fått hemlevererat sina paket,man måste höra av sig till oss så vi kan återbetala detta och detta gäller endast kunder som beställt hemleverans.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt.

Ändring av lagd order

Du kan göra ändringar i din order fram till dess att ordern har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en order när ordern har effektuerats. Självfallet kan ordern, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken "Ångerrätt".

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att order har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. men du kommer att stå för frakt fraktkostnad.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick, det menas att man får inte använda eller montera ihop produkten, Ångerrätten börjar löpa den dag du fått din produkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.om vi ska boka så är det fortfarande du som kund ska betala retur.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog försändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 3dagar från du tog emot varan.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten. Om kund har monterat ihop produkten då kan denna inte göra anmälan för transportskada därför är det viktigt att ni kollar att all delar av produkten innan ni monterar ihop den, är några delar skadade så ska detta meddelas till oss inom tre arbetsdagar och även skicka bilder på skador, normalt byter vi de delar åt er eller om vi kommer överens om annat.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader. Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor.

Transportskada måste meddelas till oss inom tre arbetsdagar, det är viktigt att du kontrollerar paketet fram för chauffören och be han notera om det finns skador på paketet men du måste ta emot paketet för att kontrollera produkten annars kan du inte göra det, om du nekar paketet så kommer du betala fraktkostand.

Garanti & Skötsel:http://www.sweetbaby.se/page/garanti-skotsel


Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare. sweetbaby.se lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Garantin gäller enbart för fel som är ursprungliga, dvs fanns i varan vid leverans. För handhavandefel eller av annan felorsak utom tillverkares eller sweetbaby.se ;s kontroll kan du bli debiterad kostnad för service och frakt. Gäller även de fall då vi ej hittar något fel på produkten eller skadan på varan är orsakad av dig själv.

Information och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, de ska ses som exakta avbildningar av en viss vara men färgen kan skiljas lite i verkligheten än på bilderna.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse : eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Om företaget
Företagsnamn: RoyalNet AB
Org-nummer 559120-2444

RoyalNet AB
Box 1068
85 111 Sundsvall
Endast Post/Faktura adress! (OBS: Detta är ej retur adress!!!)

Kontaktinformation
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]